INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA)

Sektor Latihan bertanggungjawab melaksanakan program-program latihan bagi mencapai visi, misi, dan objektif INFRA. Aktiviti utamanya ialah melaksanakan program-program latihan bagi memperkasakan pemimpin akar umbi, meningkatkan profesionalisme personel dan tenaga pengajar serta mewujudkan jalinan kerjasama dalam bidang latihan peringkat tempatan dan antarabangsa.

Sektor ini terbahagi kepada lima (5) bahagian di bawahnya iaitu:

 

Bahagian Pengurusan Desa dan Komuniti

Fungsi

 •   Merancang, menyelaras dan melaksana program latihan (bengkel, kursus, seminar dan konvensyen) yang berkualiti bagi memenuhi keperluan masyarakat desa;
 •   Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus-kursus kepada pemimpin peringkat akar umbi dan pemimpin pelapis desa;
 •   Memupuk semangat kesukarelawan di kalangan pemimpin akar umbi supaya dapat mengekalkan perpaduan dan keharmonian di kalangan masyarakat desa;
 •   Mencungkil inovasi di peringkat desa agar lebih berdaya maju dan berdaya saing di peringkat lebih tinggi; dan
 •   Membudayakan penggunaan teknologi sebagai medium pemasaran produk-produk luar bandar.
Bahagian Pembangunan Kemahiran Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Bahagian Hubungan Antarabangsa

Program-program latihan dilaksanakan kepada pemimpin-pemimpin institusi komuniti desa yang terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)/Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JKKKP), Ketua Kampung, Pegawai Pengembangan Agensi, Pemimpin Badan Bukan Kerajaan dan Pegawai Teknikal Daerah. Matlamatnya ialah untuk melahirkan masyarakat desa yang cemerlang berteraskan elemen perancangan dengan penyertaan dari bawah ke atas yang menjadi tunjang kepada Gerakan Daya Wawasan (GDW).

Sektor Khidmat Pengurusan (SKP) merupakan bahagian yang bertanggungjawab memberi khidmat sokongan pengurusan dan operasi kepada keseluruhan INFRA. Bersesuaian dengan bidang tanggungjawabnya, peranan SKP juga amat penting dalam menentukan keberkesanan pelaksanaan fungsi utama institut latihan ini. Operasi SKP dilaksanakan melalui lapan (8) cawangan di bawahnya seperti berikut:

 

Cawangan Pengurusan Maklumat
 •   Menyedia khidmat sokongan teknikal dan rundingan kepada semua perkakasan dan perisian sama ada untuk kegunaan latihan atau operasi pentadbiran;
 •   Merancang dan mengurus perkara berkaitan perolehan perkakasan dan perisian komputer;
 •   Merancang dan membangunkan sistem-sistem semasa;
 •   Menyelenggara operasi secara keseluruhan bagi perkakasan, perisian dan rangkaian;
 •   Merancang, melaksana dan memastikan langkah-langkah keselamatan kemudahan IT;
 •   Mengurus dan mengemaskini back-up data; dan
 •   Mengurus dan menyelenggara makmal computer.
Cawangan Perpustakaan dan Arkib Cawangan Pentadbiran Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Cawangan Kewangan, Belanjawan dan Akaun Cawangan Pengurusan Perolehan Cawangan Pembangunan Cawangan Pengurusan Aset

INFRA Sarawak telah diwujudkan bagi menyediakan latihan yang menyeluruh kepada kumpulan sasar INFRA di negeri Sarawak. Cawangan ini mula beroperasi di Wisma Hong, Kuching pada 1 Februari 2008. Objektif penubuhan INFRA Cawangan Sarawak adalah untuk memperkasakan sumber daya manusia luar bandar di Sarawak bagi melahirkan masyarakat desa yang cemerlang berteraskan elemen participatory planning dan bottom-up approach yang menjadi tunjang kepada Gerakan Daya Wawasan.

 

Fungsi

 •   Melaksanakan program latihan dan memastikan program latihan tersebut menepati keperluan kumpulan sasar;
 •   Menganalisa keperluan latihan dan menyediakan perancangan dan penilaian program;
 •   Bertindak sebagai penyelaras kepada program penyelidikan luar bandar dan menjadi penghubung antara Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan INFRA dengan pihak kerajaan dan masyarakat di Sarawak; dan
 •   Menjalinkan hubungan kerjasama dengan pihak Kerajaan Negeri, Jabatan dan agensi Kerajaan lain serta Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) tempatan dalam melaksanakan program latihan dan penyelidikan INFRA.

INFRA Sabah berperanan secara berkesan dalam usaha memperkasa sumber daya manusia luar bandar di Sabah bagi melahirkan masyarakat desa yang cemerlang berteraskan elemen participatory planning dan bottom-up approach yang menjadi tunjang kepada Gerakan Daya Wawasan.

 

Fungsi

 •   Membuat program latihan, menerusi pelaksanaan kursus, bengkel dan seminar berdasarkan modul latihan terkini;
 •   Menyediakan peluang latihan yang terancang kepada agen pembangunan negara yang terdiri daripada pemimpin komuniti desa, pemimpin belia/beliawanis, pegawai pengembangan, pengusaha homestay dan Pemimpin Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGOs); dan
 •   Melaksanakan program latihan berteraskan kepada dasar-dasar semasa kerajaan bertujuan memberi pendedahan dan kefahaman kepada kumpulan sasar INFRA.

Unit Komunikasi Korporat menyokong operasi Institut Kemajuan Desa (INFRA) dengan menguruskan hal-ehwal awam, publisiti program-program INFRA, dokumentasi dan menyampaikan mesej institut dan kementerian kepada kumpulan sasar melalui aktiviti perhubungan awam dan penerbitan.

 

Unit ini terbahagi kepada dua seksyen iaitu:

 •   Seksyen Perhubungan Awam; dan
 •   Seksyen Penerbitan.
Seksyen Perhubungan Awam
 •   Mengendali liputan media, sidang akhbar dan publisiti;
 •   Meningkatkan hubungan baik dengan media massa dan agensi yang berkaitan;
 •   Mempromosi core business dan peranan INFRA serta mengekalkan imej positif INFRA melalui perhubungan awam yang profesional;
 •   Menyelaras program lawatan dari dalam dan luar negara ke INFRA;
 •   Mengendali maklumat, pertanyaan dan aduan awam;
 •   Membantu Unit Penerbitan merancang dan menerbitkan bahan- bahan penerbitan;
 •   Membantu pengendalian acara-acara rasmi (event management) dan menyelaras aktiviti pameran;
 •   Menyelaras isi kandungan laman web; dan
 •   Dokumentasi ucapan rasmi INFRA dan liputan media mengenai INFRA dan agensi di bawah KKLW.
Seksyen Penerbitan
Utama / Corporate Info / Pengurusan / Carta Organisasi